Poruka greške

 • Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given u theme_image_formatter() (red 605 od /home/radiopo1/public_html/modules/image/image.field.inc).
 • Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given u theme_image_formatter() (red 605 od /home/radiopo1/public_html/modules/image/image.field.inc).
 • Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given u theme_image_formatter() (red 605 od /home/radiopo1/public_html/modules/image/image.field.inc).
 • Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given u theme_image_formatter() (red 605 od /home/radiopo1/public_html/modules/image/image.field.inc).
 • Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given u theme_image_formatter() (red 605 od /home/radiopo1/public_html/modules/image/image.field.inc).
 • Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given u theme_image_formatter() (red 605 od /home/radiopo1/public_html/modules/image/image.field.inc).
 • Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given u theme_image_formatter() (red 605 od /home/radiopo1/public_html/modules/image/image.field.inc).
Radioposusje
- 27.12.2023.

Porezna uprava Federacije BiH poziva porezne obveznike: pravne osobe, poduzetnike i građane da u skladu sa Zakonom o Poreznoj upravi Federacije BiH i drugim poreznim zakonima i podzakonskim aktima podnesu sljedeće porezne prijave:

 • Godišnju prijavu poreza na dohodak za 2023. godinu - Obrazac GPD-1051 do 31. ožujka 2024. godine,
 • Prijavu poreza na dobit za 2023. godinu do 31. ožujka 2024. godine,
 • Godišnju prijavu poreza na imovinu za 2024. godinu, po županijskim propisima do 31. travnja 2024. godine, a za Tuzlansku županiju do 28. veljače 2024. godine,
 • Prijave komunalne, županijske i općinske takse, podnose se u rokovima i na obrascima koji su propisani za svaku županiju, odnosno općinu pojedinačno.

Godišnja prijava poreza na dohodak - Obrazac GPD-1051 za 2023. godinu

Godišnju prijavu poreza na dohodak obavezno podnosi fizička osoba - stanovnik Federacije BiH (za dohodak ostvaren u i izvan Federacije BiH) i nestanovnik (samo za dohodak ostvaren na teritoriji Federacije BiH), ako je ostvario:

 • dohodak iz dva ili više izvora u poreznom periodu,
 • dohodak obavljanjem nesamostalne djelatnosti kod dva ili više poslodavaca,
 • dohodak direktno iz inozemstva,
 • dohodak od obavljanja samostalne djelatnosti (obrti i djelatnosti srodne obrtu po Zakonu o obrtu, i druge djelatnosti regulirane posebnim propisima: trgovačke, ugostiteljske, transportne, turističke, posredovanje pri davanju stvari i prava u zakup ili podzakup i sl. i druge samostalne djelatnosti), osim dohotka od samostalnih djelatnosti na koje se porez plaća u paušalnom iznosu,
 • dohodak po osnovu iznajmljivanja imovine, osim kada se nekretnine iznajmljuju turistima za koje je plaćena boravišna taksa,
 • dohodak po osnovu nesamostalne djelatnosti kod jednog poslodavca, a poslodavac na sve isplaćene plaće i oporezive naknade nije obustavio i uplatio porez po odbitku. 

Godišnju prijavu poreza na dohodak nisu dužni podnijeti:

 • zaposlenici koji su ostvarili dohodak od nesamostalne djelatnosti samo kod jednog poslodavca, a koji u istom poreznom periodu nisu ostvarili dohotke iz drugih izvora, pod uvjetom da je poslodavac, odnosno osoba koja ima obaveze poslodavca, na sve isplaćene plaće i oporezive naknade u proteklom poreznom periodu obračunao, obustavio i uplatio porez po odbitku i Poreznoj upravi dostavio mjesečne izvještaje (Obrazac MIP-1023),
 • porezni obveznici koji su u poreznom periodu ostvarili samo dohotke za koje je obračunat, obustavljen i uplaćen porez po odbitku kao konačna porezna obaveza, i to:
 • dohodak od nesamostalne djelatnosti za rad u trajanju do 80 sati mjesečno, a za koji isplaćeni dohodak ne iznosi više od 250,00 KM,
 • dohodak od imovine ostvaren iznajmljivanjem kuća, stanova i kreveta turistima za koje je plaćena boravišna taksa,
 • dohodak od otuđenja nekretnina i imovinskih prava,
 • dohodak od nagradnih igara i igara na sreću,
 • dohodak od ulaganja kapitala (prihoda po osnovu kamata od zajmova i prihoda po osnovu isplaćenog kapitala od dobrovoljnog dopunskog  osiguranja (životnog, mirovinskog) ušteđenog od premija na koje korisniku osiguranja nisu obračunati i plaćeni obavezni doprinosi i porez na dohodak),
 • porezni obveznici nerezidenti za dohodak koji ostvare povremenim obavljanjem samostalne djelatnosti (umjetnici, sportaši, književnici i dr.), uključujući i djelatnosti vezane za novinarstvo, radio, televiziju, te organizaciju zabavnih priredbi. 

Prilozi uz Godišnju prijavu poreza na dohodak

Porezni obveznici – rezidenti Federacije BiH koji Poreznoj upravi podnose Godišnju prijavu poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051), dužni su uz prijavu priložiti slijedeće: 

 • Za dohodak od nesamostalne djelatnosti: 

-fotokopiju Godišnjeg izvještaja o ukupno isplaćenim plaćama i drugim ličnim primanjima - Obrazac GIP-1022, koji je poslodavac/isplatitelj dužan dostaviti nadležnoj organizacijskoj jedinici Porezne uprave Federacije BiH, prema svom sjedištu, i svakom zaposleniku do 28. veljače 2024. godine;

 • Za dohodak od samostalne djelatnosti obrta i djelatnosti sličnih obrtu, slobodnih zanimanja, poljoprivrede i šumarstva:

-Specifikaciju za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti (Obrazac SPR-1053), Popisnu listu dugotrajne imovine (Obrazac PLDI-1043), ugovore i dokumentaciju o otuđenju djelatnosti, dokumentaciju o udjelu o zajedničkom dohotku;

-Godišnju prijava dohotka od zajedničkog obavljanja samostalne djelatnosti (Obrazac GPZ-1052) nositelj zajedničke djelatnosti obavezan je podnijeti nadležnoj organizacijskoj jedinici Porezne uprave Federacije BiH do 28. veljače 2024. godine; 

 • Za dohodak od samostalnih djelatnosti slobodnih zanimanja (novinara, umjetnika i sportaša) i drugih samostalnih djelatnosti (djelatnost članova skupština i nadzornih odbora privrednih društava, upravnih odbora, stečajnih upravitelja i sudaca porotnika koji nemaju svojstvo zaposlenika u sudu); povremene samostalne djelatnosti (kao što su djelatnosti znanstvenika, umjetnika, stručnjaka, novinara, sudskih vještaka, trgovačkih putnika, akvizitera, sportskih sudaca i delegata i druge djelatnosti koje se obavljaju uz neku osnovnu samostalnu ili nesamostalnu djelatnost):

-Godišnji izvještaj isplatitelja dohotka o obračunatom, obustavljenom i uplaćenom porezu po odbitku (zbirni godišnji pregled sa podacima o bruto i neto iznosima naknada) koji je isplatitelj oporezivih prihoda fizičkim osobama dužan dostaviti do 28. veljača 2024. godine;

 • Za dohodak od imovine - iznajmljivanja imovine (pokretne i nepokretne), osim kada se nekretnine iznajmljuju turistima za koje je plaćena boravišna taksa:

-Pregled prihoda i rashoda od iznajmljivanja imovine - Obrazac PRIM-1054;

-ugovor o iznajmljivanju (u slučaju da se obveznik opredijelio za rashode u paušalnom iznosu);

-dokaz o naplaćenom dohotku; 

 • Za dohodak od imovinskih prava - vremenski ograničenog ustupanja prava (autorska prava i prava industrijskog vlasništva):

-ugovor o vremenski ograničenom ustupanju imovinskih prava; 

 • Za dohodak ostvaren u inozemstvu:

-dokaz o ostvarenom dohotku (u ovisnosti od vrste dohotka od: nesamostalne djelatnosti, samostalne, drugih samostalnih djelatnosti i dr.);

-dokaz o plaćenom porezu u inozemstvu u slučaju primjene odredbi ratificiranih međunarodnih ugovora ili sporazuma (konvencija) o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja;

Za priznavanje dijela osobnog odbitka po osnovu troškova zdravstvenih usluga obveznik je dužan podnijeti:

 1. originalnu dokumentaciju ovlaštenih javnih i privatnih zdravstvenih ustanova (bolnice, klinike, zavodi i dr.) koja glasi na ime poreznog obveznika ili izdržavanog člana njegove obitelji koji se liječio,
 2. potvrdu o participaciji,
 3. potvrdu o plaćanju troškova,
 4. kopiju recepta za lijekove registrirane na području Federacije, i račun ljekarne kao dokaz da je lijek plaćen,
 5. kod nabavke ortopedskih pomagala dokaz o stupnju invalidnosti, što uključuje i članove uže obitelji koje porezni obveznik izdržava),
 6. izjavu da za navedene svrhe nije primljena donacija odnosno da troškovi liječenja i/ili nabavke ortopedskih pomagala nisu nadoknađeni iz sredstava donatora.

Za priznavanje dijela osobnog odbitka po osnovu plaćenih kamata na stambeni kredit obveznik je dužan podnijeti:

 1. fotokopiju ugovora o stambenom kreditu (u obzir dolaze ugovori o stambenom kreditu sklopljeni prije i poslije 01. siječnja 2009. godine),
 2. ovjerenu potvrdu ili listing banke kao dokaz o plaćenim kamatama za porezni period za koji se podnosi porezna prijava,
 3. dokaz da obveznik i njegov bračni drug ne posjeduju nepokretnu imovinu za stanovanje – uvjerenje od nadležnog suda i/ili općine,
 4. dokaz da su sredstvima odobrenog stambenog kredita riješili ili počeli rješavati stambeno pitanje (kupili odgovarajuću stambenu jedinicu odnosno sklopili ugovor o kupovini ili gradnji odgovarajuće stambene jedinice, kreditom kupili plac i materijal za gradnju stambene jedinice i sl.).

U smislu odredbi Zakona, odgovarajućom stambenom jedinicom smatra se stambeni prostor veličine do 120 m².

Napomena: navedenu dokumentaciju za priznavanje dijela osobnog odbitka po osnovu plaćenih kamata na stambeni kredit podnose porezni obveznici koji prvi put ulaze u pravo, a svake iduće godine potrebno je priložiti samo original potvrdu ili listing banke o plaćenim kamatama za porezni period za koji se podnosi porezna prijava.

Mjesto podnošenja Godišnje prijave poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051)

Godišnja prijava poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051) podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema mjestu prebivališta fizičke osobe, osim u slučajevima kada je obveznik:

 • ostvario samo dohodak od samostalne djelatnosti obrta i djelatnosti srodnih obrtu - Obrazac GPD-1051 se predaje prema mjestu registracije samostalne djelatnosti,
 • ostvario samo dohodak od iznajmljivanja nepokretne imovine - Obrazac GPD-1051 se predaje prema mjestu gdje se nepokretna imovina nalazi,
 • fizička osoba stanovnik Federacije BiH koje ima prebivalište na području Republike Srpske i/ili Brčko distrikta i strani državljani, a koje ostvaruje dohodak od nesamostalne djelatnosti kod poslodavca koji ima sjedište na području Federacije BiH – predaje se nadležnoj poreznoj ispostavi prema mjestu sjedišta poslodavca.

 Obrazac GPD-1051 možete preuzeti na linku:

http://www.pufbih.ba/v1/public/upload/obrasci/a9d63-94b8a obrazac_gpd_1051_ver1__bos_web2.pdf

http://www.pufbih.ba/v1/public/upload/obrasci/c3e44-b1438 obrazac_gpd_1051_ver1_hrv_web1.pdf

http://www.pufbih.ba/v1/public/upload/obrasci/a3787-a9ecd-obrazac_gpd_1051_ver1_srp_web1.pdf

Rješenje o povratu poreza na dohodak

Pravo na povrat preplaćenog poreza na dohodak utvrđuje Porezna uprava donošenjem rješenja o povratu poreza, a Ministarstvo financija županije na čijem području se nalazi prebivalište poreznog obveznika radi povrat iznosa utvrđenog ovim rješenjem, na tekući račun obveznika poreza, u roku od 90 dana od dana isteka roka za podnošenje porezne prijave.

Za nepodnošenje Godišnje prijave poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051) u propisanom roku za fizičku osobu propisana je novčana kazna u iznosu od 300,00 do 3.000,00 KM.

Prijave poreza na dobit za 2023. godinu

Poreznu prijavu koja uključuje Prijavu poreza na dobit, Porezni bilans i drugu dokumentaciju  propisanu zakonom elektronskim putem podnose: privredna društva i druge pravna osobe - rezidenti Federacije BiH, podružnice iz Republike Srpske ili Brčko distrikta za dobit koju ostvare u Federaciji BiH, poslovne jedinice nerezidentnog pravne osobe, pravne osobe koja su registrirane u skladu sa posebnim propisima, a obavljaju neku tržišnu djelatnost i ostvaruju i druge prihode na tržištu, matično privredno društvo (koje ima odobreno porezno konsolidiranje), i to:

a) Obrazac PP-801 - Prijavu poreza na dobit podnose privredna društva i druge pravna osobe, rezidenti Federacije, koji privrednu djelatnost obavljaju samostalno i trajno prodajom proizvoda i/ili pružanjem usluga na tržištu Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta ili na inozemnom tržištu radi ostvarivanja dobiti, nadležnoj ispostavi Porezne uprave Federacije BiH prema sjedištu pravne osobe.

 Prilozi:

 • Porezni bilans (Obrazac PB-800),
 • Pregled nastalih, neiskorištenih i iskorištenih poreznih gubitaka (Obrazac PG 809),
 • Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u proizvodnu opremu (Obrazac PP-810),
 • Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u stalna sredstva (Obrazac PP-811),
 • Prijava porezne olakšice po osnovu novog zapošljavanja (Obrazac PP-812),
 • Plan investiranja (Obrazac PI-808),
 • Izjava o obračunatom porezu na isplaćene dividende/udjele (Obrazac ID-813),
 • Prijava poreznog kredita van Bosne i Hercegovine po osnovu prihoda (Obrazac PK-814),
 • Prijava dobiti podružnice u RS ili BD (Obrazac PE-806),
 • Prijava dobiti poslovne jedinice van Bosne i Hercegovine (Obrazac PE-807),
 • Godišnja prijava za uklanjanje dvostrukog oporezivanja kod transfernih cijena (Obrazac TP-900),
 • Godišnji izvještaj o kontroliranim transakcijama između povezanih osoba (Obrazac TP-902),
 • Godišnji izvještaj o kontroliranim transakcijama multinacionalnog pravne osobe (Obrazac CCB – 901),
 • Konsolidirani porezni bilans i prijava poreza na dobit (Obrazac PP-805).

b) Obrazac PP-802 - Prijavu poreza na dobit podnose podružnice iz Republike Srpske ili Brčko distrikta za dobit koju ostvare u Federaciji BiH prema ispostavi za koju Porezna uprava odredi da je glavna.

Prilozi:    

 • Porezni bilans (Obrazac PB-800),
 • Bilans uspjeha,
 • Pregled nastalih, neiskorištenih i iskorištenih poreznih gubitaka (Obrazac PG-809),
 • Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u proizvodnu opremu (Obrazac PP-810),
 • Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u stalna sredstva (Obrazac PP-811),
 • Prijava porezne olakšice po osnovu novog zapošljavanja (Obrazac PP-812),
 • Plan investiranja (Obrazac PI-808),
 • Izjava o obračunatom porezu na isplaćene dividende/udjele (Obrazac ID-813),
 • Prijava poreznog kredita van Bosne i Hercegovine po osnovu prihoda (Obrazac PK-814). 

c) Obrazac PP-803 - Prijavu poreza na dobit podnose poslovne jedinice nerezidentnog pravne osobe prema ispostavi koju odredi Porezna uprava Federacije BiH.

Prilozi:

 • Porezni bilans (Obrazac PB-800-B),
 • Bilans uspjeha,
 • Pregled nastalih, neiskorištenih i iskorištenih poreznih gubitaka (Obrazac PG-809),
 • Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u proizvodnu opremu (Obrazac PP-810),
 • Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u stalna sredstva (Obrazac PP-811),
 • Prijava porezne olakšice po osnovu novog zapošljavanja (Obrazac PP-812),
 • Plan investiranja (Obrazac PI-808),
 • Izjava o obračunatom porezu na isplaćene dividende/udjele (Obrazac ID-813),
 • Prijava poreznog kredita van Bosne i Hercegovine po osnovu prihoda (Obrazac PK-814).

d) Obrazac PP-804 - Prijavu poreza na dobit podnose pravne osobe koje su registrirane u skladu sa posebnim propisima, a obavljaju neku tržišnu djelatnost i ostvaruju i druge prihode na tržištu, osim prihoda iz registrirane djelatnosti po posebnim uvjetima, nadležnoj ispostavi Porezne uprave Federacije BiH prema sjedištu pravne osobe.

Prilozi:

 • Porezni bilans (Obrazac PB-800-B),
 • Pregled nastalih, neiskorištenih i iskorištenih poreznih gubitaka (Obrazac PG-809),
 • Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u proizvodnu opremu (Obrazac PP-810),
 • Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u stalna sredstva (Obrazac PP-811),
 • Prijava porezne olakšice po osnovu novog zapošljavanja (Obrazac PP-812),
 • Plan investiranja (Obrazac PI-808),
 • Izjava o obračunatom porezu na isplaćene dividende/udjele (Obrazac ID-813),
 • Prijava poreznog kredita van Bosne i Hercegovine po osnovu prihoda (Obrazac PK-814).

e) Obrazac PP- 805 - Prijavu poreza na dobit podnosi matično privredno društvo koje ima odobreno konsolidiranje nadležnoj ispostavi Porezne uprave Federacije BiH prema sjedištu matičnog društva.

    Prilozi:

 • Porezni bilans (Obrazac PB-800-B),
 • Obrazac PP-801 - Prijavu poreza na dobit podnose privredna društva i druge pravne osobe,
 • Rješenje o konsolidaciji.  

Ako ne podnese propisane porezne prijave poreza na dobit, porezni obveznik će biti kažnjen za prekršaj novčanom kaznom od 3.000,00 KM do 100.000,00 KM.

Porezni obveznici koji nisu registrirani za korištenje E-usluga nPIS-a i koji nemaju važeći certifikat za pristup informacijskom sustavu Porezne uprave, trebaju se obratiti nadležnoj ispostavi Porezne uprave za registraciju i podnijeti uredno popunjenu i potpisanu: 

 1. Izjavu o korištenju usluga Internet pristupa sistemu Porezne uprave FBiH (http://pufbih.ba/v1/public/upload/files/IZJAVA_Inter.pdf) i
 2. Prijavu koja sadrži podatke o osobama ovlaštenim za korištenje usluge Internet pristupa sistemu Porezne uprave FBiH(http://pufbih.ba/v1/public/upload/files/Porezni_obveznik_Obveznik_uplate_doprinosa_Int.pdf).

Uputstvo za korištenje E-usluga nPIS-a nalazi se na web stranici Porezne uprave: http://www.pufbih.ba, u dijelu:

"E-USLUGE/SERVISI", (link: http://www.pufbih.ba/v1/stranica/7).

Za sve dodatne informacije porezni obveznici se mogu obratiti putem:

Porezni obveznik koji ne podnese porezne prijave izlaže se riziku da Porezna uprava Federacije BiH podnese prijavu u ime poreznog obveznika za što je propisana novčana kazna u iznosu od 500,00 do 50.000,00 KM.

Zahtjev za otpis zateznih kamata - Obrazac ZAOK

Porezna uprava Federacije BiH obavještava porezne obveznike koji imaju porezni dug koji je nastao do 31. prosinca 2019. godine, da uplatom ovog duga i troškova postupka prinudne naplate mogu ostvariti pravo na otpis zateznih kamata najkasnije na dan isteka roka od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode koji je u primjeni od 21. listopada 2023. godine.  

Zahtjev za otpis zateznih kamata (Obrazac ZAOK), porezni obveznici mogu preuzeti na web stranici Porezne uprave Federacije BiH www.pufbih.ba, u dijelu obrasci – Zakon o visini stope zatezne kamate na javne prihode, ili na linku http://www.pufbih.ba/v1/public/upload/obrasci/baf1d-obrazac-zaok.pdf, a isti se podnosi neposredno ili putem pošte nadležnoj organizacijskoj jedinici Porezne uprave Federacije BiH - poreznoj ispostavi kod koje se podnositelj zahtjeva vodi kao porezni obveznik, je iz Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine.

Radioposusje.ba (Z. Pišković)